Tiền

Không để câu chuyện ứ đọng nông sản tiếp diễn

Đăng ngày: 14/06/2018 | 14:16

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; đã chỉ rõ: hai khâu yếu nhất của hàng hóa nông sản Việt nam gồm công nghiệp chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ.